ferie zimowe ppp

DLA
DZIECI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIECIU
W DNIACH
OD18.01.2016 r. DO 22.01.2016 r.
PORADNIA CZYNNA DO GODZ. 15.00


OPINIE

 1. Najlepiej do nas zadzwonić, aby zapytać o szczegóły i umówić się na spotkanie.
 2. Zgłoszenie należy złożyć osobiście i dostarczyć niezbędne dla przeprowadzenia badania dokumenty (np. zeszyty szkolne,opinię lekarza, opinię wychowawcy).
 3. Termin badania ustala się z psychologiem lub pedagogiem opiekującym się szkołą, do której uczęszcza uczeń.
 4. Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie.
 5. Po badaniu psycholog, pedagog lub lekarz udzielają porady dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem.
 6. Pisemną opinię wydaje się w ciągu trzech tygodni od dnia zakończenia postępowania diagnostycznego. Orzeczenia wydaje się w terminiedwóch tygodni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

ORZECZENIA

 1. Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży oraz wydaje opinieo potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni.
 3. Wraz z wnioskiem składa się informację o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz zaświadczenie o stanie jego zdrowia - w przypadkunauczania indywidualnego.
 4. Konieczny jest osobisty kontakt z pracownikiem poradni opiekującym się placówką, do której dziecko uczęszcza, najlepiej na spotkanieumówić się telefonicznie.
 5. O posiedzeniu Zespołu Orzekającego zawiadamia wnioskodawcę przewodniczący Zespołu.
 6. O decyzji Zespołu Orzekającego można dowiedzieć się osobiście lub telefonicznie.
 7. Orzeczenie w 3 egzemplarzach wnioskodawca otrzymuje w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu.
 8. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie,w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

Początek strony