oferta

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 

RODZAJ ZAJĘĆ GRUPA WIEKOWA PROWADZĄCY ZAJĘCIA TERMIN ZAJĘĆ
KOLOROWY ŚWIAT EMOCJI

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia mają na celu:

–        trening umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych osób,

–        trening umiejętności komunikacyjnych,

–        trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,

–        praca nad przestrzeganiem zasad,

–        uczenie się prawidłowych relacji z innymi,

–        praca nad poczuciem własnej wartości i samoświadomości,

–        pozyskanie wiedzy o zdrowym stylu życia,

–        nabycie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Uczniowie

klas IV-VI i VII – VIII

Patrycja Lipińska-Dembek

Weronika Zielińska

Środa 16.00 – 16.45

Środa 17.00 – 17.45

TABLICZKA MNOŻENIA NA WESOŁO

Zajęcia mają na celu:

–        rozwijanie zainteresowań matematycznych,

–        usprawnianie techniki mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100,

–        integracja grupy uczniów,

–        zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,

–        wdrażanie do samodzielności, samokontroli i samooceny.

Uczniowie klas II – IV Weronika Zielińska Środa 14.00 – 14.45
TY MISTRZEM ORTOGRAFII

Zajęcia mają na celu:

–        rozbudzanie zainteresowań ortograficznych uczniów i motywacji do poprawnego pisania,

–        utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych,

–        kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy,

–        doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów,

–        wzbogacenie słownictwa uczniów,

–        uatrakcyjnienie nauczania ortografii.

 

Uczniowie klas III – IV Paulina Andrys

Weronika Zielińska

Środa 14.00 – 14.45

Środa 15.00 – 15.45

W GRUPIE RAŹNIEJ

Zajęcia mają na celu:

–        kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie pewności siebie,

–        rozwój umiejętności społecznych kluczowych w relacjach z innymi,

–        przezwyciężanie nieśmiałości, lęku społecznego,

–        integrację z rówieśnikami,

–        wzrost samoświadomości emocjonalnej.

 

Uczniowie klas I – III

(z cechami nieśmiałości, małej pewności siebie, mutyzmu)

Magdalena Kutowska

Marietta Wieczorek

Wtorek 15.00 – 15.45
JESTEŚ KIMŚ WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla nastolatków
Zajęcia mają na celu: –        rozwijanie umiejętności rozpoznawania myśli, emocji i zachowań, zarówno własnych, jak i innych,-        akceptację własnych mocnych i słabych stron,-        budowanie poczucia własnej wartości,-        radzenie sobie z niepewnością względem własnej osoby,-        kształtowanie pozytywnych przekonań na temat własnej osoby,-        budowanie pozytywnej samooceny.
Uczniowie

klas VII i VIII

oraz szkół ponadpodstawowych

Joanna Liberkowska Wtorek 17.00 – 17.45
TERAPIA ZMYSŁAMI

Zajęcia mają na celu:

–        stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez twórczą zabawę,

–        podnoszenie sprawności funkcji percepcyjno – motorycznych,

–        stymulację wszystkich zmysłów w trakcie zabawy i sytuacji edukacyjnych,

–        rozwijanie kreatywności,

–        wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci,

–        kształtowanie świadomości własnego ciała,

–        łagodzenie napięć emocjonalnych,

–        kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie.

 

Dzieci w wieku 5-6 lat Marietta Wieczorek

Dorota Tuszyńska

Wtorek 14.00 – 14.45
MYŚLĘ I LICZĘ

Zajęcia mają na celu:

–        usprawnianie umiejętności wykonywania obliczeń matematycznych oraz rozwiązywania zadań tekstowych,

–        stymulowanie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek matematycznych.

 

Uczniowie klas II – III Paulina Andrys Czwartek 14.00-14.45
PALUSZKOWO

Funkcjonalna Terapia Ręki

Zajęcia mają na celu:

–        usprawnianie motoryki małej, precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, chwytu, percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej,

–        kształtowanie stabilizacji centralnej ciała poprzez wspomaganie utrzymania prawidłowej  postawy,

–        usprawnianie propriocepcji,

–        kształtowanie orientacji przestrzennej z uwzględnieniem przekraczania linii środka,

–        dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów i mas plastycznych.

 

Dzieci w wieku

od 5 do 8 lat

Bożena Pauka

 

Środa 15.00 – 15.45
JA, MÓJ ŚWIAT I INNI

Trening Umiejętności Społecznych

Podstawowym zadaniem zajęć  jest wyposażenie uczestników  w zdolność do doświadczania i wyrażania emocji  oraz w umiejętność funkcjonowania  w relacjach z rówieśnikami, w grupie rówieśniczej  a także z  dorosłymi w   rodzinie, w przedszkolu i w szkole.

Zajęcia mają na celu:

–        zintegrowanie zespołu, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

–        rozbudzanie szacunku dla odmienności i różnorodności,

–        budowanie pozytywnego obrazu siebie,

–        pobudzanie uczuć empatii,

–        poszerzanie i doskonalenie wiedzy o emocjach oraz  nabywanie kompetencji do zarządzania swoimi emocjami,

–        poznanie technik/ sposobów zastępowania złości i innych emocji o charakterze negatywnym,

–        poznanie sposobów i technik wyciszania się i relaksowania,

–        doskonalenie umiejętności społecznych, nawiązywania kontaktu społecznego, przyjaźni i podtrzymywania relacji społecznych.

 

Dzieci  w wieku

od 5 do 10 lat

 

Bożena Pauka

Marta Małek

Poniedziałek

15.00 – 15.45

grupa przedszkolna

16.00 – 16.45

klasy I – III

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia mają na celu:

–        terapia wad postawy,

–        nauka przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała,

–        normalizacja napięcia mięśniowego,

–        zachęcanie do aktywności fizycznej.

 

Dzieci w wieku 7-11 lat Marta Dworakowska Poniedziałek

14.30-15.00

ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DZIECI Z OTYŁOŚCIĄ

Zajęcia mają na celu:

–        redukcja tkanki tłuszczowej,

–        wzmocnienie siły mięśniowej,

–        edukacja prozdrowotna,

–        zachęcanie do aktywności fizycznej,

–        praca nad cechami motorycznymi.

Dzieci w wieku 8-12 lat Marta Dworakowska Poniedziałek

15.10-15.40

CZYTAM I ROZUMIEM

Zajęcia mają na celu:

–        -rozwijanie umiejętności czytania pod względem techniki i tempa,

–        rozwijanie umiejętności rozumienia czytanych treści,

–        posługiwanie się informacjami zawartymi w tekście,

–        rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi werbalnych.

 

Dzieci klas II-IV Justyna Jonac

Helena Włochowicz

Wtorek

15.00 – 15.45

ZNAM LITERY

Zajęcia mają na celu:

–        rozwijanie funkcji słuchowo-językowych,

–        stymulowanie spostrzegawczości wzrokowej,

–        usprawnianie grafomotoryki,

–        ćwiczenia w orientacji czasowej i przestrzennej,

–        utrwalanie obrazu graficznego liter.

 

Dzieci klas I Justyna Jonac

Helena Włochowicz

Wtorek

14.00-14.45

TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

Zajęcia mają na celu:

–        usprawnianie funkcji słuchowo-językowych oraz wzrokowo-przestrzennych,

–        rozwijanie techniki i tempa czytania,

–        usprawnienie pisania pod względem poprawności ortograficznej oraz estetyki,

–        doskonalenie umiejętności wypowiedzi werbalnych.

 

 

Uczniowie klas IV-VIII Helena Włochowicz Poniedziałek

15.00-15.45

Środa

15.00-15.45

 

LOGORYTMIKA

Zajęcia mają na celu:

–        uwrażliwienie dzieci na elementy wspólne dla muzyki i mowy,

–        doskonalenie słuchu fizycznego, fonematyczno-fonetycznego, muzycznego,

–        doskonalenie koordynacji słuchowej, słuchowo- ruchowej i wzrokowo- ruchowej,

–        rozwijanie procesów poznawczych,

–        doskonalenie mowy i komunikacji niewerbalnej polegającej na umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji,

–        doskonalenie umiejętności artykulacyjnych poprzez ćwiczenia i zabawy, w trakcie których automatyzowana jest wymowa głosek, właściwych dla danego wieku.

 

Grupa I

( dzieci w wieku 3-5)

Grupa II

(dzieci w wieku 6-7)

Natalia

Ryszkowska-Andrys

Wtorek

15.00 – 15.45

16.00 – 16.45

ZOSTAŃ MISTRZEM WYMOWY

Zajęcia mają na celu:

–        profilaktyka w zakresie poprawnego rozwoju mowy,

–        kształtowanie prawidłowego oddechu oraz zapoznanie z zasadami efektywnego i higienicznego dysponowania głosem,

–        usprawnianie pracy oraz wspomaganie kinestezji narządów mowy,

–        rozwijanie, jak i uwrażliwianie percepcji oraz pamięci słuchowej,

–        prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych, rytmicznych, dykcyjnych,

–        szumy, ciszki, syki i rerki – utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących, ciszących, syczących oraz głoski „r”,

–        wspieranie rozwoju poznawczo – językowego oraz wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów.

 

Uczniowie klas I – III Natalia

Ryszkowska-Andrys

Wtorek

17.00 – 17.45

 

Ponadto Poradnia organizuje terapie indywidualne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, Integracji sensorycznej i rehabilitacji, terapia słuchowa Johansena, Neuroflow oraz zajęcia na temat emocji dzieci przedszkolnych – według zapotrzebowania placówek.

Zapisy na zajęcia przyjmuje Sekretariat Poradni tel. 52 33 11 226, 607 130 471

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 607 130 471, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradnia@ppp.csw.plStarostwo Powiatowe w Świeciu

Deklaracja dostępności
Elektroniczna skrzynka podawcza

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl   Tło: Designed by Freepik