przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna reprezentowana przez Dyrektora – Hannę Jurek z siedzibą w Świeciu przy ul. Klasztornej 2, 86-100 Świecie, adres e‑mail: swiecie@onet.pl, tel. 52 33 11 226.
 2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przy ul. Hallera 9, 86-100 Świecie, adres e‑mail: daneosobowe@csw.pl, tel. 52 56 83 108.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą szczególnie w celu:
 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu;
 • podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 451 050 794, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradnia@ppp.csw.plStarostwo Powiatowe w Świeciu

Deklaracja dostępności
Elektroniczna skrzynka podawcza

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl   Tło: Designed by Freepik