oferta

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

RODZAJ ZAJĘĆGRUPA WIEKOWAPROWADZĄCY ZAJĘCIATERMIN ZAJĘĆ
PALUSZKOWO
Funkcjonalna Terapia Ręki

Zajęcia mają na celu:
–       usprawnianie motoryki małej, precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, chwytu, percepcji i koordynacji
wzrokowo-ruchowej,
–       kształtowanie stabilizacji centralnej ciała poprzez wspomaganie utrzymania prawidłowej  postawy,
–       usprawnianie propriocepcji,
–       kształtowanie orientacji przestrzennej z uwzględnieniem przekraczania linii środka,
–       dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów i mas plastycznych.
Dzieci w wieku
 5 – 8 lat
Bożena PaukaŚroda
15.00-16.00
ZNAM LITERY

Zajęcia mają na celu:
–       rozwijanie funkcji słuchowo-językowych,
–       stymulowanie spostrzegawczości wzrokowej,
–       usprawnianie grafomotoryki,
–       ćwiczenia w orientacji czasowej i przestrzennej,
–       utrwalanie obrazu graficznego liter.
Uczniowie klas IJustyna Jonac,
Helena Włochowicz
Wtorek
14.00-14.45
CZYTAM I ROZUMIEM

Zajęcia mają na celu:
–       rozwijanie umiejętności czytania pod względem techniki i tempa,
–       rozwijanie umiejętności rozumienia czytanych treści,
–       posługiwanie się informacjami zawartymi w tekście,
–       rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi werbalnych.
Uczniowie klas II-IVJustyna Jonac,
Helena Włochowicz
Wtorek
I grupa
15.00-15.45 
II grupa 15.00-15.45
TY MISTRZEM ORTOGRAFII
Zajęcia mają na celu:
–       rozbudzanie zainteresowań ortograficznych uczniów i motywacji do poprawnego pisania,
–       utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych,
–       kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy,
–       doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów,
–       wzbogacenie słownictwa uczniów,
–       uatrakcyjnienie nauczania ortografii.
Uczniowie klas IIIUczniowie klas IV
Paulina Andrys,
Weronika Zielińska

Paulina Andrys
Środa
14.00-14.45


Środa
15.00-15.45
MYŚLĘ I LICZĘ

Zajęcia mają na celu:
–       usprawnianie umiejętności wykonywania obliczeń matematycznych oraz rozwiązywania zadań tekstowych,
–       stymulowanie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek matematycznych.
Uczniowie klas IIIPaulina AndrysCzwartek 14.00-14.45
TABLICZKA MNOŻENIA NA WESOŁO

Zajęcia mają na celu:
–       rozwijanie zainteresowań matematycznych,
–       usprawnianie techniki mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
–       integracja grupy uczniów,
–       zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
–       wdrażanie do samodzielności, samokontroli i samooceny.
Uczniowie klas II-IIIWeronika ZielińskaWtorek
14.00-14.45
TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

Zajęcia mają na celu:
–       usprawnianie funkcji słuchowo-językowych oraz wzrokowo-przestrzennych,
–       rozwijanie techniki i tempa czytania,
–       usprawnienie pisania pod względem poprawności ortograficznej oraz estetyki,
–       doskonalenie umiejętności wypowiedzi werbalnych.
Uczniowie klas IV-VIIIHelena WłochowiczPoniedziałek
15.00-15.45
Środa
15.00-15.45
TERAPIA ZMYSŁAMI

Zajęcia mają na celu:
–       stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez twórczą zabawę,
–       podnoszenie sprawności funkcji percepcyjno-motorycznych,
–       stymulację wszystkich zmysłów w trakcie zabawy i sytuacji edukacyjnych,
–       rozwijanie kreatywności,
–       wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci,
–       kształtowanie świadomości własnego ciała,
–       łagodzenie napięć emocjonalnych,
–       kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie.
Dzieci w wieku 5-6 latDorota Tuszyńska,
Marietta Wieczorek
Wtorek
14.00-15.00
JA, MÓJ ŚWIAT I INNI
Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia mają na celu:
–       zintegrowanie zespołu, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
–       rozbudzanie szacunku dla odmienności i różnorodności,
–       budowanie pozytywnego obrazu siebie,
–       pobudzanie uczuć empatii,
–       poszerzanie i doskonalenie wiedzy o emocjach oraz  nabywanie kompetencji do zarządzania swoimi emocjami,
–       poznanie technik/sposobów zastępowania złości i innych emocji o charakterze negatywnym,
–       poznanie sposobów i technik wyciszania się i relaksowania,
–       doskonalenie umiejętności społecznych, nawiązywania kontaktu społecznego, przyjaźni i podtrzymywania relacji społecznych.
Dzieci  w wieku
5 – 6 lat
 
 
Uczniowie klas
I – III
Bożena Pauka,
Weronika Kachniarz
 
 
Bożena Pauka,
Marta Małek
Poniedziałek
14.00-14.45
 
 
Poniedziałek
15.00-15.45
W GRUPIE RAŹNIEJ

Zajęcia mają na celu:
–       kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie pewności siebie,
–       rozwój umiejętności społecznych kluczowych w relacjach z innymi,
–       przezwyciężanie nieśmiałości, lęku społecznego,
–       integrację z rówieśnikami,
–       wzrost samoświadomości emocjonalnej.
Uczniowie klas
 I – III
(z cechami mutyzmu, nieśmiałości, małej pewności siebie)
Magdalena Kutowska,
Marietta Wieczorek
Wtorek
15.00-16.00
KOLOROWY ŚWIAT EMOCJI
Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia mają na celu:
–       trening umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych osób,
–       trening umiejętności komunikacyjnych,
–       trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
–       praca nad przestrzeganiem zasad,
–       uczenie się nawiązywania prawidłowych relacji z innymi,
–       praca nad poczuciem własnej wartości i samoświadomości,
–       pozyskanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
–       nabycie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
 
Uczniowie klas IV – VI
 
Uczniowie klas VII – VIII
Patrycja
Lipińska-Dembek,
Weronika Zielińska
Środa
15.00-15.45
 
Środa
16.00-16.45
LOGORYTMIKA

Zajęcia mają na celu:
–       uwrażliwienie dzieci na elementy wspólne dla muzyki i mowy,
–       doskonalenie słuchu fizycznego, fonematyczno-fonetycznego, muzycznego,
–       doskonalenie koordynacji słuchowej, słuchowo- ruchowej i wzrokowo- ruchowej,
–       rozwijanie procesów poznawczych,
–       doskonalenie mowy i komunikacji niewerbalnej polegającej na umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji,
–       doskonalenie umiejętności artykulacyjnych poprzez ćwiczenia i zabawy,       w trakcie których automatyzowana jest wymowa głosek, właściwych dla danego wieku.
Dzieci w wieku 3-5 latNatalia Ryszkowska-Andrys,
Dorota Tuszyńska
Wtorek
15.00-15.45
ZOSTAŃ MISTRZEM WYMOWY

Zajęcia mają na celu:
–       profilaktyka w zakresie poprawnego rozwoju mowy,
–       kształtowanie prawidłowego oddechu oraz zapoznanie z zasadami efektywnego i higienicznego dysponowania głosem,
–       usprawnianie pracy oraz wspomaganie kinestezji narządów mowy,
–       rozwijanie, jak i uwrażliwianie percepcji oraz pamięci słuchowej,
–       prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych, rytmicznych, dykcyjnych,
–       szumy, ciszki, syki i rerki – utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących, ciszących, syczących oraz głoski „r”,
–       wspieranie rozwoju poznawczo-językowego oraz wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów.
Uczniowie klas I-IIINatalia Ryszkowska-AndrysWtorek
16.00-16.45
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia mają na celu:
–       terapia wad postawy,
–       nauka przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała,
–       normalizacja napięcia mięśniowego,
–       zachęcanie do aktywności fizycznej.
Dzieci w wieku
6-10 lat
Marta DworakowskaPoniedziałek
16.00-16.30
GIMNASTYKA ODCHUDZAJĄCA DLA DZIECI

Zajęcia mają na celu:
–       redukcja tkanki tłuszczowej,
–       wzmocnienie siły mięśniowej,
–       edukacja prozdrowotna,
–       zachęcanie do aktywności fizycznej,
praca nad cechami motorycznymi.
Dzieci w wieku
8-12 lat
Marta DworakowskaPoniedziałek
16.30-17.00
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCE
DLA RODZICÓW

Zajęcia mają na celu zapoznanie rodziców z następującą tematyką:
–        style i modele wychowawcze,
–        role i kompetencje wychowawcze rodziców,
–        rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka,
–        obowiązki dzieci w różnym wieku,
–        pochwały i kary – budowanie szacunki i poczucia własnej wartości,
–        jak kochać i wymagać,
–        czas dla dziecka,
–        dziecko, telewizja i multimedia,
–        skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych,
–        jak wspierać dzieci i młodzież w konstruktywnym radzeniu sobie ze złością,
–        dziecko w grupie rówieśniczej,
rozpoznawanie problemów i konfliktów.
RodzicePatrycja Lipińska-Dembek,
Weronika Zielińska
Środa
17.00-17.45

Ponadto Poradnia organizuje terapie indywidualne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, Integracji sensorycznej i rehabilitacji, terapia słuchowa Johansena, Neuroflow oraz zajęcia na temat emocji dzieci przedszkolnych – według zapotrzebowania placówek.

Zapisy na zajęcia przyjmuje Sekretariat Poradni tel. 52 33 11 226, 607 130 471Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 451 050 794, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradnia@ppp.csw.plStarostwo Powiatowe w Świeciu

Deklaracja dostępności
Elektroniczna skrzynka podawcza

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl   Tło: Designed by Freepik