Logopedyczny konkurs plastyczny

LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy, który obchodzony jest 6 marca 2022r., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu ogłasza Logopedyczny Konkurs Plastyczny. Zachęcamy dzieci 5, 6-letnie z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych naszego powiatu do udziału w konkursie.

1. Cel konkursu:
- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,
- upowszechnianie wiedzy logopedycznej,
- pobudzanie kreatywności i aktywności artystycznej dzieci.

2. Organizator konkursu
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu
 
3. Adresaci
Dzieci 5, 6 letnie z grup przedszkolnych i uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych na terenie powiatu świeckiego.
 
4. Forma i zasady konkursu
Uczeń ma za zadanie samodzielnie przygotować pracę plastyczną  (ilustrację), na której znajdzie się jak najwięcej elementów, w nazwach których zawarte są różne trudne głoski [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [ś,ź,ć,dź] oraz [r]. Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [ sz, ż, cz, dż ] lub jedną głoskę [np. ,,ż” lub ,,s”].

  • Format pracy A4, technika dowolna (np. collage, witraż, wydzieranka, rysunek np. węglem, kredkami, pastelami, świecą, malunek itp.)

  • Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy: imię
    i nazwisko dziecka, klasa i szkoła lub grupa przedszkolna oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka.

  • Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, wychowawcy, rodzica, logopedy lub innej osoby.

  • Do każdej pracy należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu. (wzór w załączeniu) 

5. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy przesłać na adres:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 2, z dopiskiem ,,Logopedyczny Konkurs Plastyczny” lub przekazać osobiście do sekretariatu poradni w godzinach 7.30 -15.00 w dniach od poniedziałku do piątku, najpóźniej do 11 marca 2022 roku.

6. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca 2022r. – przedszkola i szkoły, których uczniowie wezmą udział w konkursie, zostaną poinformowane o miejscu i czasie wręczenia nagród.
 
8. Lista zwycięzców zostanie również ogłoszona na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu.
 
9.Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.